Lahjoita

Teimme kantelun harhaan­johtavasta markki­noinnista

MTK:n mainoksissa tilojen olot näyttävät huomattavasti todellisuutta paremmilta ja eläinten hyvinvoinnista tehdään perättömiä väitteitä.

Oikeutta eläimille -yhdistys on tehnyt kantelun MTK:n harhaanjohtavasta markkinoinnista

MTK:n mainoskampanjassa esitetään useita virheellisiä väitteitä eläinten hyvinvoinnista ja eläintuotannon vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon. Järjestö on muun muassa markkinoinut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa isossa hallissa on 22 broileria. Todellisuudessa tämä eläinmäärä elää kasvattamoissa yhdellä neliömetrillä. 

 

Vasemmalla kuvakaappaus MTK:n mainoksesta, oikealla valokuva broileritilalta Satakunnasta.

Sikojen oloja kuvaillaan MTK:n mainoksissa tilaviksi ja virikkeellisiksi. Sikojen MTK väittää olevan stressittömiä. Todellisuudessa 100-kiloisella sialla on tilaa noin neliömetri. Nykyaikaisessa tehotuotannossa sikojen lajityypillistä käyttäytymistä rajoitetaan usealla tavalla, mikä on omiaan aiheuttamaan eläimelle stressiä. Sama koskee useita teollisuuden käytäntöjä, kuten kastrointia ilman kivunlievitystä, porsitushäkkien käyttöä sekä hiilidioksidilla tainnuttamista.

 – Kuluttajat eivät yleensä pääse näkemään teollista eläintuotantoa. Siksi harhaanjohtaminen on helppoa. Viranomaisten tuleekin kantaa erityinen vastuu elintarviketeollisuuden mainonnan valvonnasta, sanoo Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -yhdistyksestä.

 

Vasemmalla kuvakaappaus MTK:n mainoksesta, oikealla sikala Satakunnassa. Eläimet eivät näe taivasta.

 

Tutkimusten mukaan eettisistä seikoista on tullut yhä tärkeämpiä kulutusvalintojen syitä. Näitä seikkoja nostetaan esille entistä useammin. Myös eläinperäisten tuotteiden markkinoinnissa käytetään paljon eläinten hyvinvointia ja tuotanto-olosuhteita koskevia väitteitä. 

Koska kuluttajalla ei ole mahdollisuutta tutustua tuotantoon, on mainonnan luomilla mielikuvilla tärkeä merkitys ostopäätöksen muotoutumisessa.

Kuluttajansuojalainsäädäntö kuitenkin kieltää harhaanjohtavien tietojen esittämisen markkinoinnissa.

Oikeutta eläimille vaatii, että elintarvikeviranomainen kieltää MTK:ta jatkamasta lainvastaista markkinointiaan. MTK on määrättävä oikaisemaan harhaanjohtavat väitteet yhtä näkyvästi, kuin ne on alunperin esitetty. Lisäksi elintarvikeviranomaisen tulee kieltää kaikki vastaavat mainokset ja pakkausmerkinnät, jotka antavat harhaanjohtavaa tietoa eläinten hyvinvoinnista tai eläinperäisten tuotteiden ympäristövaikutuksista.

 

 

Oikeutta eläimille -yhdistyksen aiemmin tekemät vastaavat kantelut on hylätty, koska mielikuvamarkkinointi on katsottu sallituksi. Ruokaviraston kannan mukaan eläinperäisten tuotteiden markkinointia voi “elävöittää käyttämällä imagomainonnallisia ilmaisuja, joiden todenperäisyyden osoittamiseksi ei edellytetä näyttöä”.

Oikeutta eläimille pitää tätä kantaa kuluttajansuojalainsäädännön vastaisena ja vaatii, että Ruokavirasto kieltää harhaanjohtavan imagomainonnan.
 

Mitä lainsäädäntö sanoo?

Elintarvikkeiden markkinointia säädellään muun muassa yleisessä, kaikkien tavaroiden ja palvelujen markkinointia koskevassa direktiivissä, yleisessä elintarvikeasetuksessa (178/2002/EY), kuluttajansuojalaissa ja elintarvikelaissa.

Harhaanjohtava markkinointi on kielletty muun muassa yleisessä, kaikkien tavaroiden ja palvelujen markkinointia koskevassa direktiivissä (84/450/ETA396). Se on kielletty myös yleisessä elintarvikeasetuksessa (178/2002/EY). Markkinointidirektiivin 2 artiklan 2 kohdan mukaan harhaanjohtavalla mainonnalla tarkoitetaan kaikkea mainontaa, joka tavalla tai toisella, esitystapa mukaan lukien, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan niitä henkilöitä, joille se on osoitettu tai jotka se tavoittaa, ja joka harhauttavan ominaisuutensa takia on omiaan vaikuttamaan heidän taloudelliseen käyttäytymiseensä.

Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. 

Elintarvikelain 9.1 §:n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot elintarvikkeesta. Esitöiden mukaan tiedot eivät saa johtaa harhaan tuotteen ominaisuuksien tai muiden seikkojen suhteen.

Korkein oikeus on ratkaisuissaan (KKO 2017:83) katsonut, että harhaanjohtavuutta tulee arvioida keskivertokuluttajan näkökulmasta siten, että huomiota kiinnitetään kokonaisuuteen. Ratkaisevaa on se, minkälainen mielikuva kuluttajalle syntyy, kun hän tavanomaiseen tapaan lukee mainosta. Tarkastelun lähtökohtana on näin ollen kokonaisvaikutelma.

Kun arvioidaan markkinoinnin lainmukaisuutta, keskeistä on se kokonaisvaikutelma, joka kuluttajille syntyy mainoksesta melko nopean ja pinnallisen silmäilyn perusteella.

MTK:n mainoskampanjan harhaanjohtavat ilmaisut, musiikki, kuvat ja tekstit ovat omiaan luomaan kuluttajalle virheellisiä käsityksiä eläintuotannon vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja eläinten hyvinvointiin.

Eläintuotteiden harhaanjohtava markkinointi on saatava kuriin. Puheet "onnellisista" tai "vapaista" tuotantoeläimistä ovat puhtaasti valheellisia. Harhaanjohtavilla mielikuvilla mainostaminen on lainvastaista. Viranomaisten on kannettava vastuuta.

Tule mukaan tuomaan eläinten puolta esille yhteiskunnallisessa keskustelussa – tarvitsemme kaikki äänet, jotta saamme eläinten asian kuuluviin!

Lahjoita nyt!

Pysy ajan tasalla!

Päivitykset suoraan sähköpostiisi!

Oikeutta eläimille -yhdistyksen sähköpostilistalla saat uusimmat tiedot toiminnasta, kampanjoista ja mahdollisuuksista auttaa eläimiä! Lähetämme sähköpostia ajankohtaisen tilanteen mukaan muutaman kerran kuukaudessa.

Ota meihin yhteyttä

Oikeutta eläimille
PL 362
00131 Helsinki

044 722 3351 (klo 9-17)
044 722 3352 (tiedotusvälineet)

info@oikeuttaelaimille.fi